Privacy Statement

Privacy Statement

Privacy Statement

Stichting Amazones respecteert de privacy van haar gebruikers en stelt de bescherming van hun privacy te allen tijde voorop. Stichting Amazones gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van haar gebruikers en houdt zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name de Wet bescherming persoonsgegevens. Stichting Amazones gebruikt alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven.

Nummer melding College Bescherming Persoonsgegevens: m1372026

Dit Privacy Statement is bedoeld om u te informeren over het beleid van Stichting Amazones met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door Stichting Amazones. Door gebruik te maken van de website van Stichting Amazones (www.de-amazones.nl) (de "Website") geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Stichting Amazones wil haar gebruikers er nadrukkelijk op wijzen dat alles op de Website openbaar is. Iedereen kan meelezen en zelfs nadat informatie van de Website is verwijderd, kan het via een cache alsnog te achterhalen zijn. Stichting Amazones adviseert haar gebruikers dan ook om voorzichtig te zijn met het plaatsen van privacygevoelige informatie - waaronder medische gegevens - op de Website.

1. Wie is Stichting Amazones?
Stichting Amazones is een stichting van en voor (met name) jonge vrouwen die borstkanker hebben (gehad). Stichting Amazones verricht activiteiten ten behoeve van deze vrouwen, waaronder het instandhouden van de Website en het forum op de Website ("het Forum") waar gebruikers hun ervaringen kunnen delen. Op de Website worden ook producten van Stichting Amazones te koop aangeboden.

2. Welke persoonsgegevens worden door Stichting Amazones verwerkt?
Voor alle gebruikers van de Website worden door Stichting Amazones gegevens verwerkt die worden verkregen met cookies (zie nader punt 5). Als u zich op de Website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Stichting Amazones aanbiedt, kunnen daarnaast de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, roepnaam, adres, telefoonnummer, woonplaats, functie, functiesoort, organisatie, organisatiesoort, geslacht, geboortejaar, e-mailadres, adres website en medische gegevens. Deze gegevens worden, samen met uw IP-adres, uw gebruikersnaam en wachtwoord door Stichting Amazones verwerkt.

Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren van statistisch onderzoek.

3. Met welk doel verwerkt Stichting Amazones gegevens?
Stichting Amazones verwerkt uw persoonsgegevens ter uitvoering van de door Stichting Amazones aangeboden en gefaciliteerde diensten, in het bijzonder ten behoeve van het Forum en de (afhandeling van de) verkoop van producten via de Website. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief of het leveren van bestelde producten of diensten. Uw e-mailadres wordt verder specifiek gebruikt om uw gebruikersnaam en wachtwoord te bevestigen en eventueel een nieuw wachtwoord toe te sturen.

4. Aan wie verstrekt Stichting Amazones gegevens?
Stichting Amazones zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of dit noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst met u (bijvoorbeeld voor het leveren van bestellingen). Stichting Amazones zal de persoonsgegevens niet gebruiken voor (marketing)doeleinden van derde partijen of voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken van medegebruikers, tenzij u hier vooraf nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Stichting Amazones kan (een deel van) uw gegevens echter wel verstrekken aan ondernemingen die gelieerd zijn aan Stichting Amazones. Stichting Amazones behoudt zich het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van (de activiteiten van) Stichting Amazones, bijvoorbeeld door een fusie met een andere organisatie. Stichting Amazones zal zich inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld door een bericht op de Website.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Stichting Amazones deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op uw harde schijf door het systeem van de Website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de Website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar u het van hebt gekregen. Een cookie laat Stichting Amazones zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt Stichting Amazones uw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Stichting Amazones haar Website en diensten afstemmen op uw wensen.

Om het recht van privacy van haar gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

U hebt de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de Website wel negatief beïnvloed kunnen worden.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Stichting Amazones?
De Website kan links bevatten naar websites van derden. Stichting Amazones is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt Stichting Amazones uw persoonsgegevens?
Stichting Amazones draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Stichting Amazones bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Welke rechten hebt u?
U hebt het recht Stichting Amazones te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan info@de-amazones.nl Stichting Amazones zal op dit verzoek schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kunt u Stichting Amazones verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Stichting Amazones in ieder geval binnen vier weken reageren.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Indien Stichting Amazones mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

10. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Stichting Amazones dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het volgende e-mailadres: info@de-amazones.nl

11. Toepasselijk recht
Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam .